საწყობის სპეციალისტი

ევექსისკლინიკები აცხადებსშერჩევას  საწყობის სპეციალისტის  პოზიციაზე.

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, გლდანის კლინიკა

სამუშაოგრაფიკი:სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • მიღებული მარაგების და მომსახურეობის ჩაბარება, აღრიცხვა, საწყობში განლაგება, მომთოხვნისთვის მიწოდება Sdesk-ზე დაფიქსირებული დავალების შესაბამისად;
 • მიღებული პროდუქციის შესყიდვის დოკუმენტთან შესაბამისობის დადგენა;
 • მარაგების ნაშთის კონტროლი, პროგრამული და რეალური ნაშთების დადარება;
 • საწყობის მარაგების აღწერის პროცესში მონაწილეობა;
 • პროდუქციის ვადების მკაცრი კონტროლი. პრიორიტეტულად, მოკლევადიანი პოზიციების გახარჯვის უზრუნველყოფა;
 • უშუალო უფროსის მიერ მითითებული სხვადასხვა დავალების შესრულების უზრუნველყოფა, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული მის საქმიანობასთან.

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • სასურველია უმაღესი განათლება;
 • სასურველია საწყობში მუშაობის გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების მომხმარებლის დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • ყურადღება და დეტალებზე ორიენტაციის უნარი
 • დროის ეფექტურად გამოყენება;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი
 • ცვალებად გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი;

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  20 აპრილი, 2021 წელი

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

Отправить резюме

Отправить заявку

Заявка отправлено

Сообщение не отправлено, повторите попытку позже

Прикрепить файл
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона.
Ваше приложение не отправлено. Повторите попытку или свяжитесь с нами по горячей линии: hot_line