საოპერაციო და ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი

ევექსის კლინიკები აცხადებს შერჩევას  საოპერაციო და ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი პოზიციაზე.

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი

სამუშაოგრაფიკი: სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 

 • ქსელის მასშტაბითკლინიკებში საოპერაციო პროცესების უწყვეტად, გამართულად წარმართვა;
 • საოპერაციო კუთხით სამედიცინო სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა;
 • კლინიკების პრობლემებზე და დეფიციტებზე დროული და პროდუქტიული რეაგირება;
 • საოპერაციო მიმართულებით პროცედურებისა და სტანდარტების შემუშავება / დანერგვა;
 • ქსელის მასშტაბით ლოჯიტიკური პროცესების მართვა და განვითარება;
 • ქსელის საოპერაციო ხარჯების ოპტიმიზაცია;
 • ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვა;
 • დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულისა და საოპერაციო ბიუჯეტის შედგენა;
 • ქსელის მასშტაბით მარაგების მართვა;
 • დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულის მართვა;

 

 

 

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება სასურველია ფინანსების ან ბიზნეს მენეჯმენტის მიმართულებით
 • აუცილებელია მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციებზე საოპერაციო მიმართულებით;
 • აუცილებელია, მარაგების მართვის გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;

 

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 

 • თანამშრომლების მართვის უნარი;
 • ყურადღება და დეტალებზე ორიენტაციის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;

 

 

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  29 აპრილი, 2021 წელი

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

Отправить резюме

Отправить заявку

Заявка отправлено

Сообщение не отправлено, повторите попытку позже

Прикрепить файл
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона.
Ваше приложение не отправлено. Повторите попытку или свяжитесь с нами по горячей линии: hot_line