დამლაგებელი ქარელში

ევექსიკლინიკები  აცხადებსვაკანსიას დამლაგებლის პოზიციაზე ქარელში.

სამუშაოსადგილმდებარეობა:  ქარელის პოლიკნინიკა 

სამუშოგრაფიკი:  სრული განაკვეთი

 

 ძირითადიმოვალეობები:

  • სამედიცინოდაწესებულებაშიჰიგიენისუმაღლესისტანდარტისუზრუნველყოფა
  • სამედიცინოდაარასამედიცინომოხმარებისავეჯისადაინვენტარისზედაპირების, იატაკის, კედლების, ჭერისსველიწერტილების, ტექნიკურიდადამხმარეფართებისდასუფთავება/დამუშავებადეზინფექტანტითგანსაზღვრულიპერიოდულობითდასაჭიროებისმიხედვით

 საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

  • სასურველიამსგავსპოზიციაზემუშაობისგამოცდილება

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

  • პასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა
  • ორგანიზებულობა, დისციპლინირებულობა

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:   2 მარტი, 2021

დაინტერესებული კანდიდატები რეზიუმეს ასატვირთად მიჰყევით ბმულს:

 

ევექსი კლინიკები  მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

Отправить резюме

Отправить заявку

Заявка отправлено

Сообщение не отправлено, повторите попытку позже

Прикрепить файл
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона.
Ваше приложение не отправлено. Повторите попытку или свяжитесь с нами по горячей линии: hot_line