ადმინისტრაციული სპეციალისტი

ევექსისკლინიკები აცხადებსშერჩევას  ადმინისტრაციულისპეციალისტისპოზიციაზესაბურთალოსპოლიკლინიკაში

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N40

სამუშაოგრაფიკი:ორშაბათი-პარასკევი (შაბათიმოკლესამუშაოდღე)


ძირითადი
მოვალეობები:

 • ქსელის მასშტაბითშვებულებების, ბიულეტენების  და სხვა ტიპის გაცდენების ადმინისტრირება, პროცესის გამართული და დროული მართვა;
 • სტანდარტული და არასტანდარტული ანგარიშების მომზადება;
 • კომპანიის შინაგანაწესის: კორპორატიული სახელმძღვანელოს, პოლიტიკების, გაიდლაინების, ინსტრუქციებისა თუ სხვა სავალდებულოდ შესასრულებელი დოკუმენტების–მოთხოვნათა შესრულება.
 • თანამშრომელებისთვის ელ. ფოსტის გახსნისა/გაუქმების და მეილჯგუფში გაწევრიანების უზრუნველყოფა, თვის ჭრილში ინფორმაციის კონსოლიდირება;
 • ყოველთვიურად თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაციის ბაზის განახლება და შესაბამისი პირებისთვის მიწოდება;
 • საავადმყოფო ფურცლების(ბიულეტინები),ფორმა 100-ებისა და ფსიქოტროპული რეცეპტების (ფორმა#2) შენახვა-გაცემა-აღრიცხვა;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქცია–მოვალეობების შესრულება უშუალო უფროსისა და კოორდინატორი მენეჯერის  დავალების შესაბამისად;
 • უკუკავშირი ნებისმიერ მოთხოვნაზე შესაბამის პირთან.

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:


 • სავალდებულოაუმაღლესიგანათლება;
 • სასურველიასასერთიფიკატოსაბაზისოგანათლებაადამიანურირესურსებისმართვისკუთხით;
 • აუცილებელიადიდმონაცემებთანმუშაობისგამოცდილება;
 • სასურველიაპერსონალისადმინისტრირებისკუთხითმუშაობისგამოცდილება;
 • აუცილებელიასაოფისეპროგრამებისმომხმარებლისდონეზეცოდნა - განსაკუთრებითMS Excel,Outlook პროგრამები;
 •  სასურველიაშრომისკოდექსისცოდნა;

იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • პროფესიულიგანვითარებისკენსწრაფვა;
 • თანამშრომელზე/მომხმარებელზეორიენტაცია, მომსახურება;
 • ეფექტურიკომუნიკაციისუნარი;
 • დროისეფექტურადმართვისუნარი;

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  25 მარტი, 2021 წელი

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.Отправить резюме

Отправить заявку

Заявка отправлено

Сообщение не отправлено, повторите попытку позже

Прикрепить файл
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона.
Ваше приложение не отправлено. Повторите попытку или свяжитесь с нами по горячей линии: hot_line