პროცესების განვითარების კოორდინატორი

ევექსი კლინიკები  აცხადებს  შერჩევას პროცესების განვითარების კოორდინატორის პოზიციაზე თბილისში.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა:  თბილისი, ა.ბელიაშვილის 142

სამუშაო გრაფიკი:  8 საათიანი,5 სამუშაო დღე კვირაში

 

 

 

ძირითადიმოვალეობები:

 • ქსელის გამართული და უწყვეტი მუშაობის მიზნით არსებული პროცესების ანალიზი და ოპტიმიზაცია;
 • ქსელის გამტარუნარიანობის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების ინიცირება;
 • ხარისხისა და ეფექტურობის მართვის მიზნით კონტროლის პარამეტრების ინიცირება და დანერგვა;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის გამარტივების მიზნით სისტემაში შესატანი ცვლილებების ინიცირება;
 • სფეროში არსებული სიახლეების, ტრენდების მეთვალყურეობა და ქსელში დანერგვის უზრუნველყოფა;
 • მომხმარებლების უკუკავშირის ანალიზის საფუძველზე საჭირო ინიციატივების ჩამოყალიბება;
 • ახალი პროცედურების / სტანდარტების შემუშავება, დოკუმენტირება, ქსელში გავრცელება და  დანერგვა;
 • ახალი პროცედურების / სტანდარტების გავრცელების მიზნით თანამშრომლების ტრენინგის უზრუნველყოფა;
 • შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსიდან ან პროექტიდან გამომდინარე სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობა;
 • ფილიალების გახსნის პროცესში მონაწილეობა;
 • სხვადასხვა შიდა რეგულაციების / სტანდარტების შემუშავება, დოკუმენტირება და დანერგვაში მონაწილეობა;
 • უშუალო უფროსის მიერ მითითებული სხვადასხვა დავალების შესრულების უზრუნველყოფა, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული საქმიანობასთან.

 

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 

 • უმაღლესიგანათლება, ბიზნესისადმინისტრირებისანგამოყენებითიმათემატიკისმიმართულებით;
 • მინიმუმ 2 წლიანისამუშაოგამოცდილებასერვისისსფეროში; უპირატესობადჩაითვლებაგამოცდილებაპროცესებისმართვის / ბიზნესპროცესებისგანვითარებისმიმართულებით;  სასურველიასამუშაოგამოცდილებასამედიცინოდაწესებულებაში
 • მომხმარებლისდონეზე MS Excel / Visio-სცოდნა; სასურველია ERP სისტემაშიმუშაობისგამოცდილება
 • ინგლისურიენისცოდნა

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  30 იანვარი, 2021

 

 

 

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line