ბილინგის სამსახურის უფროსი ყვარელში

"ევექსის კლინიკები" აცხადებსშერჩევას  ბილინგის სამსახურის უფროსის პოზიციაზეყვარელში.

სამუშაოსადგილმდებარეობა: ყვარელის კლინიკასამუშაოგრაფიკი: 8 საათიანი, 5 სამუშაოდღეკვირაში ძირითადი მოვალეობები:

 • ბილინგის კუთხით წარმოებული ყოველდღიური ანგარიშების მონიტორინგი;
 • იურიდიული პირებიდან მიღებული და მისაღები თანხების კონტროლი;
 • დებიტორული დავალიანების მქონე იურიდიულ პირებთან კომუნიკაციის წარმოება;
 • ფინანსურ განყოფილებასა და ბუღალტრული აღრიცხვის სამსახურთან მუდმივი კომუნიკაცია, არსებული მონაცემების განხილვა და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირება;
 • არსებული რეგულაციების მოთხოვნების შესრულების კონტროლი;
 • პაციენტთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხების მართვა:
 • პაციენტის მხრიდან მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში შეტყობინების დატოვება კერძო სადაზღვევო კომპანიაში/ პორტალზე ასახვა;
 • სხვადასხვა სახის ადმინისტრაციული საკითხების კოორდინირება;
 • შესრულებისთვის მომზადებული დოკუმენტაციის სისრულის შემოწმება და შეთანხმებულ ვადებში შესაბამისი პირებისთვის მიწოდება;საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების/ფინანსების  მიმართულებით; 
 • მუშაობის გამოცდილება ბილინგის ან/და ფინანსების მიმართულებით;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;
 • სასურველია, ჯანდაცვის სახელმწიფო პორტალზე მუშაობის პრინიციპების ცოდნა;

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • დეტალებზე ორიენტირებული;
 • ეფექტურიკომუნიკაციისუნარი;
 • დროისეფექტურადმართვისუნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • პრიორიტეტების განსაზღვრის უნარი;

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა: 27 აპრილი, 2021 

დაინტერესებული კანდიდატები რეზიუმეს ასატვირთად მიჰყევით ბმულს: 

ევექსისკლინიკებიმადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობითდაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე "კანდიდატი") ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

 

აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line