ადმინისტრატორი რენტგენოლოგიის სამსახურში

ევექსის კლინიკები აცხადებს შერჩევას ადმინისტრატორის პოზიციაზე რენტგენოლოგიის სამსახურში. 

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N40

სამუშაოგრაფიკი:სრული განაკვეთი

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • ჯგუფის შეუფერხებელი ფუქციონირებისთვის სხვადასხვა ფუნქციის შესრულება;
 • სამედიცინო კონსილიუმების ორგანიზება, სრული პროცესის მართვა;
 • სასწავლო ტრენინგების ორგანიზების პროცესში ჩართულობა;
 • ჯგუფის მუშაობის კონტროლი ხელმძღვანელთან ერთად;
 • პროცესის პროგრამულ ადმინისტრატორებთან კომუნიკაციის წარმოება და ინფორმაციის გავრცელება თანამშრომლებთან;
 • მორიგეობის ცხრილის შედგენა და ადმინისტირიება;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დავალებების შესრულება;

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • სავალდებულოაუმაღლესიგანათლება;
 • სასურველიაადმინისტრირებისმიმართულებითმუშაობისგამოცდილება;
 •  აუცილებელიასაოფისეპროგრამებისმომხმარებლისდონეზეცოდნა - განსაკუთრებითMS Excel,Outlook პროგრამები;

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • ეფექტურიკომუნიკაციისუნარი;
 • დროისეფექტურადმართვისუნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • პრიორიტეტების განსაზღვრის უნარი;

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა: 21 აპრილი , 2021 წელი

 

 

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line