ფსიქიატრია

ჩვენს ქსელში ფუნქციონირებს მოზრდილთა ფსიქიკური ჯანმთელობის განყოფილება,  რომელიც გაშლილია 18 საწოლზე. პაცინტის მომსახურება ხორცილედება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.  განყოფილებაში  პაცინტი თავსდება საკუთარი სურვილით, ან არანებაყოფილობით -  სასამრთლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

განყოფილება ემსახურება მწვავე პაცინტებს.

ფსიქიუკური აშლილობის მქონე მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურეობა მოიცავს:

  • ფსიქიკური აშლილობები (შიზოფრენიული სპექტრის, აფექტური სპექტრის-მანიის და დეპრესის ეპიზოდები, ბიპოლარული,   რეკურენტული დეპრესიული აშლილობები, თავის ტვინის დაზიანებითა და დისფუნქციით , ასევე სხვა ფიზიკური დაავადებით გამოწვეული ფსიქოზური და ქცევითი აშლილობანი) -  პირველი ფსიქოზური ეპიზოდები ან მორიგი გამწვავებები.
  • გონებრივი ჩამორჩენილობა - ქცევის აშლილობის შემთხვევაში.
  • დემენცია - გამოხატული ქცევის აშლილობა, დეზორენტაციით (დელირიუმი)  ან დეპრესიული მდგომარეობა.
  • ნევროზული და ნევროზისმაგვარი მდგომარეობები-გამოხატული შფოთვითი, სომატოფორმული ,დისოციაციური აშლილობები.
  • პერსონოლოგიური აშლილობები -  ემოციური და ქცევითი აშლილობები.