საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი

ევექსის კლინიკები აცხადებსშერჩევას  საზოგადოებასთან ურთერთობის სპეციალისტის   პოზიციაზე.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი

სამუშაო გრაფიკი:სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • კომპანიის პოზიტიურ იმიჯზე ზრუნვა;
 • სხვადასხვა PR აქტივობების/ღონისძიებების დაგეგმვა/ორგანიზება;
 • შიდა კორპორატიული კულტურის განვითარების პროექტების შემუშავება/განხორციელება, თანამშრომლებს შორის კომუნიკაციის მართვა;
 • სფეროში არსებული სიახლეების, ტრენდების მეთვალყურეობა და ქსელში დანერგვის უზრუნველყოფა;
 • სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტირების პროცესში მონაწილეობის მიღება და ბიუჯეტის შესახებ ყოველთვიური რეპორტინგი;
 • ქსელის მასშტაბით გახორციელებული სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და მისი გავრცელების კონტროლი;
 • კომპანიის შესახებ მასმედიით გაშუქებული ინფორმაციის ანალიზი და  რეკომენდაციების მომზადება შესაბამისი ქმედებების გასახორციელებლად; 
 • კონკურენტი კომპანიების აქტივობების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;
 • სტანდარტული და არასტანდარტული ანგარიშების  და დადგენილ ვადებში მომზადება;

 

 

        საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მიმართულებით;
 • სასურველია სასერთიფიკატო განათლება საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით;
 • აუცილებელია საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) მიმართულებით მუშაობის 2- 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა, განსაკუთრებით MS PowerPoint, MS Excel;
 • ინგლისური და რუსული ენების ძალიან კარგად ცოდნა;
 • სასურველია ჯანდაცვის სექტორში მუშაობის გამოცდილება;

 

       იროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • პრეზენტაციის ჩატარებისდა მოდერაციის უნარი;
 • მოქნილობა;
 • ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნება;
 • დროის ეფექტურად მართვა;

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  22 სექტემბერი, 2021 წელიევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line