საწყობის უფროსი

ევექსისკლინიკები აცხადებსშერჩევას  საწყობის უფროსის  პოზიციაზე.

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, გლდანის კლინიკა

სამუშაოგრაფიკი:სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • საწყობის მარაგის დროულად შევსება და ქსელის მასშტაბით არსებული მოთხოვნების დროულად დაკმაყოფილება;
 • ქსელის მასშტაბით მედიკამენტების ნაშთების კონტროლი და ინვენტარიზაცია, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი მარაგების მიწოდება კლინიკებისთვის შიდა გაწერილი პროცედურის მიხედვით;
 • საწყობში არსებული გამოუყენებელი ინვენტარის ჩამოწერის კონტროლი, რეალიზაციის ინიცირება და ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი პასუხისმგებელი პირებისთვის;
 • მიღებული საქონლის და მომსახურეობის დოკუმენტაციის მიწოდება ბუღალტერიისთვის;
 • ზედნადებების და ანგარიშფაქტურების კონტროლი, საჭიროებიდან გამომდინარე დოკუმენტაციის ატვირთვა;
 • მომწოდებლებთან კომუნიკაცია და მოწოდებული პროდუქციის შესაბამისად დოკუმენტების კორექტირების უზრუნველყოფა;
 • შიდა რეგულაციების დანერგვაში მონაწილეობა და შესრულება;
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების კონტროლი;

 

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია, ბიზნესის ადმინისტრირების, ფინანსების მიმართულებით)
 • აუცილებელია 2 წლიანი გამოცდილებასაწყობის მართვის მიმართულებით (პრიორიტი მიენიჭება სააფთიაქო ქსელს)
 • სასურველია სამუშაო გამოცდილება სამედიცინო დაწესებულებაში
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;
 • Rs.ge-ზე მუშაობის ცოდნა;

 

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • გუნდის მართვის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტაციის უნარი;
 • დროის ეფექტურად გამოყენება;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი;
 • ცვალებად გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი.

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  21მაისი, 2021 წელი


ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line