საწყობის სპეციალისტი

ევექსისკლინიკები აცხადებსშერჩევას  საწყობის სპეციალისტის  პოზიციაზე.

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, გლდანის კლინიკა

სამუშაოგრაფიკი:სრული

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • მიღებული მარაგების და მომსახურეობის ჩაბარება, აღრიცხვა, საწყობში განლაგება, მომთოხვნისთვის მიწოდება Sdesk-ზე დაფიქსირებული დავალების შესაბამისად;
 • მიღებული პროდუქციის შესყიდვის დოკუმენტთან შესაბამისობის დადგენა;
 • მარაგების ნაშთის კონტროლი, პროგრამული და რეალური ნაშთების დადარება;
 • საწყობის მარაგების აღწერის პროცესში მონაწილეობა;
 • პროდუქციის ვადების მკაცრი კონტროლი. პრიორიტეტულად, მოკლევადიანი პოზიციების გახარჯვის უზრუნველყოფა;
 • უშუალო უფროსის მიერ მითითებული სხვადასხვა დავალების შესრულების უზრუნველყოფა, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული მის საქმიანობასთან.

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • სასურველია უმაღესი განათლება;
 • სასურველია საწყობში მუშაობის გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების მომხმარებლის დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • ყურადღება და დეტალებზე ორიენტაციის უნარი
 • დროის ეფექტურად გამოყენება;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი
 • ცვალებად გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი;

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  20 აპრილი, 2021 წელი

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line