სამეურნეო სპეციალისტი

"ევექსის კლინიკები" აცხადებს შერჩევას  სამეურნეო სპეციალისტის პოზიციაზე თბილისში.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაოგრაფიკი: 8 საათიანი, 5 სამუშაო დღეკვირაში 

 

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • სამეურნეო და ტექნიკური ხასიათის პრობლემების იდენტიფიცირება, აღმოფხვრა ან/და შესაბამისი პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდება;
 • შესაბამისი სამედინო სახარჯი მასალის  მარაგების კონტროლი;
 • სამედიცინო სახარჯი მასალების შეკვეთა, მიღება და შესაბამისი წესის მიხედვით დასაწყობება;
 • სხვადასხვა სახის სამეურნეო მოთხოვნებზე დროული და სწორი რეაგირების უზრუნველყოფა;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება უშუალო უფროსის   დავალების შესაბამისად.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (განიხილებიან დამამთავრებელი კურისის სტუდენტებიც);
 • სასურველია, მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება.

 

პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • გადაწყვეტილებების სწრაფად მიღების უნარი;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • თავაზიანობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • გუნდურობა;

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 16 აგვისტო, 2021 

 

ევექსისკლინიკებიმადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობითდაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე "კანდიდატი") ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

 

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line