პროცესების განვითარების კოორდინატორი

ევექსი კლინიკები  აცხადებს  შერჩევას პროცესების განვითარების კოორდინატორის პოზიციაზე თბილისში.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა:  თბილისი

სამუშაო გრაფიკი:  8 საათიანი,5 სამუშაო დღე კვირაში

 

 

 ძირითადიმოვალეობები:

 • ქსელის გამართული და უწყვეტი მუშაობის მიზნით არსებული პროცესების ანალიზი და ოპტიმიზაცია;
 • ქსელის გამტარუნარიანობის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების ინიცირება;
 • ხარისხისა და ეფექტურობის მართვის მიზნით კონტროლის პარამეტრების ინიცირება და დანერგვა;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის გამარტივების მიზნით სისტემაში შესატანი ცვლილებების ინიცირება;
 • სფეროში არსებული სიახლეების, ტრენდების მეთვალყურეობა და ქსელში დანერგვის უზრუნველყოფა;
 • მომხმარებლების უკუკავშირის ანალიზის საფუძველზე საჭირო ინიციატივების ჩამოყალიბება;
 • ახალი პროცედურების / სტანდარტების შემუშავება, დოკუმენტირება, ქსელში გავრცელება და  დანერგვა;
 • ახალი პროცედურების / სტანდარტების გავრცელების მიზნით თანამშრომლების ტრენინგის უზრუნველყოფა;
 • შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსიდან ან პროექტიდან გამომდინარე სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობა;
 • ფილიალების გახსნის პროცესში მონაწილეობა;
 • სხვადასხვა შიდა რეგულაციების / სტანდარტების შემუშავება, დოკუმენტირება და დანერგვაში მონაწილეობა;
 • უშუალო უფროსის მიერ მითითებული სხვადასხვა დავალების შესრულების უზრუნველყოფა, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული საქმიანობასთან.

 

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 

 • უმაღლესი განათლება, ბიზნესის ადმინისტრირების ან გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებით;
 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება პროცესების ანალიტიკის / ბიზნეს პროცესების განვითარების მიმართულებით;
 • სასურველია სამუშაო გამოცდილება სამედიცინო დაწესებულებაში;
 • მომხმარებლის დონეზე MS Excel / Visio-სცოდნა;
 • სასურველია ERP სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა.

 

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა:  11 ივნისი, 2021

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line