კლინიკის მენეჯერი

ევექსიკლინიკები  აცხადებს  შერჩევას კლინიკის  მენეჯერის პოზიციაზე თბილისში.

სამუშაოსადგილმდებარეობა:  თბილისი

სამუშაოგრაფიკი:  8 საათიანი,5 სამუშაოდღეკვირაში

 

 

ძირითადიმოვალეობები:

 • ამბულატორიული კლინიკის მართვა;
 • ამბულატრიული კლინიკის  შემოსავლების მოზიდვა და შენარჩუნება ბიუჯეტის შესაბამისად;
 • პაციენტის უსაფრთხოებისა და სამედიცინო ხარისხის მართვა;
 • ამბულატორიული კლინიკის სერვისის გაუმჯობესება და სტანდარტის შენარჩუნება;
 • ამბულატორიული კლინიკის განვითარებაზე ზრუნვა, არსებული სერვისების გაუმჯობესება და ახალი პროექტების დანერგვა;
 • სამედიცინო დოკუმენტაციის, ამბულატორიის შიდა და გარე ანგარიშგების და სხვა ფორმების წარმოების კონტროლი;
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების მართვა;
 • უშულო ხელმძღვანელის მიერ მითითებული ნებისმიერი მმართველობითი საქმიანობის დროული და ხარისხიანი წარმოება;

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება:  სამედიცინო ან ბიზნესის მართვის მიმართულებით (სასურველია ჯანდაცვის მენეჯმენტში, ან/და ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით სერვიფიკატის ან დიპლომის ფლობა);
 • აუცილებელია მინიმუმ 2-3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე;
 • სახელმწიფო, ლოკალური გაიდლაინების და პროტოკოლების ცოდნა;
 • ინგლისურიდა რუსული ენის ცოდნა; (B2)
 • საოფისე პროგრამების სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით (MS Excel, Word, Power Point)

 

 

 

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • დაგეგმვა, ორგანიზება, დელეგირება;
 • გუნდურად მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • თანამშრომელთა მართვის უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  20  ოქტომბერი, 2021

 

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

 

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line