ექთან-ფლებოტომისტი

ევექსიკლინიკები  აცხადებსშერჩევას ექთან/ფლებოტომისტის პოზიციაზე თბილისში.

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშოგრაფიკი: სრული

 

 ძირითადიმოვალეობები:

  • კვალიფიციურისაექთნომომსახურებისგაწევაკომპანიაშიდანერგილიგაიდლაინებისგათვალისწინებით
  • სამედიცინოდოკუმენტაციის წარმოება
  • საექთნომანიპულაციებისშესრულება
  • საქმიანობასთანდაკავშირებულისხვადასხვადავალებებისშესრულება

 საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

  • პროფესიულიკოლეჯისპრაქტიკოსიექთნისსწავლებისდიპლომი
  • პრიორიტეტულადჩაითვლება ვენაზე მუშაობისგამოცდილება

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

  • ორგანიზებულობა, დისციპლინირებულობა
  • დეტალებზეორიენტირებულობა
  • გუნდური მუშაობისუნარი
  • კომუნიკაბელურობა

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  7 დეკემბერი, 2021 

 

ევექსიკლინიკები  მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

 

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line