ბილინგის სამსახურის უფროსი ყვარელში

"ევექსის კლინიკები" აცხადებსშერჩევას  ბილინგის სამსახურის უფროსის პოზიციაზეყვარელში.

სამუშაოსადგილმდებარეობა: ყვარელის კლინიკასამუშაოგრაფიკი: 8 საათიანი, 5 სამუშაოდღეკვირაში ძირითადი მოვალეობები:

 • ბილინგის კუთხით წარმოებული ყოველდღიური ანგარიშების მონიტორინგი;
 • იურიდიული პირებიდან მიღებული და მისაღები თანხების კონტროლი;
 • დებიტორული დავალიანების მქონე იურიდიულ პირებთან კომუნიკაციის წარმოება;
 • ფინანსურ განყოფილებასა და ბუღალტრული აღრიცხვის სამსახურთან მუდმივი კომუნიკაცია, არსებული მონაცემების განხილვა და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირება;
 • არსებული რეგულაციების მოთხოვნების შესრულების კონტროლი;
 • პაციენტთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხების მართვა:
 • პაციენტის მხრიდან მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში შეტყობინების დატოვება კერძო სადაზღვევო კომპანიაში/ პორტალზე ასახვა;
 • სხვადასხვა სახის ადმინისტრაციული საკითხების კოორდინირება;
 • შესრულებისთვის მომზადებული დოკუმენტაციის სისრულის შემოწმება და შეთანხმებულ ვადებში შესაბამისი პირებისთვის მიწოდება;საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების/ფინანსების  მიმართულებით; 
 • მუშაობის გამოცდილება ბილინგის ან/და ფინანსების მიმართულებით;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel;
 • სასურველია, ჯანდაცვის სახელმწიფო პორტალზე მუშაობის პრინიციპების ცოდნა;

პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • დეტალებზე ორიენტირებული;
 • ეფექტურიკომუნიკაციისუნარი;
 • დროისეფექტურადმართვისუნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • პრიორიტეტების განსაზღვრის უნარი;

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა: 27 აპრილი, 2021 

დაინტერესებული კანდიდატები რეზიუმეს ასატვირთად მიჰყევით ბმულს: 

ევექსისკლინიკებიმადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობითდაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე "კანდიდატი") ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

 

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line