ადმინისტრატორი რენდგენოლოგიის სამსახურში

ევექსის კლინიკები აცხადებს შერჩევას ადმინისტრატორის პოზიციაზე რენდგენოლოგიის სამსახურში. 

 

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N40

სამუშაოგრაფიკი:სრული განაკვეთი

 

 

       ძირითადიმოვალეობები:

 • ჯგუფის შეუფერხებელი ფუქციონირებისთვის სხვადასხვა ფუნქციის შესრულება;
 • სამედიცინო კონსილიუმების ორგანიზება, სრული პროცესის მართვა;
 • სასწავლო ტრენინგების ორგანიზების პროცესში ჩართულობა;
 • ჯგუფის მუშაობის კონტროლი ხელმძღვანელთან ერთად;
 • პროცესის პროგრამულ ადმინისტრატორებთან კომუნიკაციის წარმოება და ინფორმაციის გავრცელება თანამშრომლებთან;
 • მორიგეობის ცხრილის შედგენა და ადმინისტირიება;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დავალებების შესრულება;

 

        საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 • სავალდებულოაუმაღლესიგანათლება;
 • სასურველიაადმინისტრირებისმიმართულებითმუშაობისგამოცდილება;
 •  აუცილებელიასაოფისეპროგრამებისმომხმარებლისდონეზეცოდნა - განსაკუთრებითMS Excel,Outlook პროგრამები;

 

       იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • ეფექტურიკომუნიკაციისუნარი;
 • დროისეფექტურადმართვისუნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • პრიორიტეტების განსაზღვრის უნარი;

 

 

 

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა: 21 აპრილი , 2021 წელი

 

 

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.
Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line