ადმინისტრაციული სპეციალისტი

ევექსისკლინიკები აცხადებსშერჩევას  ადმინისტრაციულისპეციალისტისპოზიციაზესაბურთალოსპოლიკლინიკაში

სამუშაოსადგილმდებარეობა: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N40

სამუშაოგრაფიკი:ორშაბათი-პარასკევი (შაბათიმოკლესამუშაოდღე)


ძირითადი
მოვალეობები:

 • ქსელის მასშტაბითშვებულებების, ბიულეტენების  და სხვა ტიპის გაცდენების ადმინისტრირება, პროცესის გამართული და დროული მართვა;
 • სტანდარტული და არასტანდარტული ანგარიშების მომზადება;
 • კომპანიის შინაგანაწესის: კორპორატიული სახელმძღვანელოს, პოლიტიკების, გაიდლაინების, ინსტრუქციებისა თუ სხვა სავალდებულოდ შესასრულებელი დოკუმენტების–მოთხოვნათა შესრულება.
 • თანამშრომელებისთვის ელ. ფოსტის გახსნისა/გაუქმების და მეილჯგუფში გაწევრიანების უზრუნველყოფა, თვის ჭრილში ინფორმაციის კონსოლიდირება;
 • ყოველთვიურად თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაციის ბაზის განახლება და შესაბამისი პირებისთვის მიწოდება;
 • საავადმყოფო ფურცლების(ბიულეტინები),ფორმა 100-ებისა და ფსიქოტროპული რეცეპტების (ფორმა#2) შენახვა-გაცემა-აღრიცხვა;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქცია–მოვალეობების შესრულება უშუალო უფროსისა და კოორდინატორი მენეჯერის  დავალების შესაბამისად;
 • უკუკავშირი ნებისმიერ მოთხოვნაზე შესაბამის პირთან.

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:


 • სავალდებულოაუმაღლესიგანათლება;
 • სასურველიასასერთიფიკატოსაბაზისოგანათლებაადამიანურირესურსებისმართვისკუთხით;
 • აუცილებელიადიდმონაცემებთანმუშაობისგამოცდილება;
 • სასურველიაპერსონალისადმინისტრირებისკუთხითმუშაობისგამოცდილება;
 • აუცილებელიასაოფისეპროგრამებისმომხმარებლისდონეზეცოდნა - განსაკუთრებითMS Excel,Outlook პროგრამები;
 •  სასურველიაშრომისკოდექსისცოდნა;

იროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • პროფესიულიგანვითარებისკენსწრაფვა;
 • თანამშრომელზე/მომხმარებელზეორიენტაცია, მომსახურება;
 • ეფექტურიკომუნიკაციისუნარი;
 • დროისეფექტურადმართვისუნარი;

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  25 მარტი, 2021 წელი

ევექსიკლინიკები მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითდასაქმებისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე„კანდიდადტი“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვანებისმიერიმოწოდებულიდოკუმენტაცია), არისუტყუარი.

დამსაქმებელიიღებსვალდებულებასმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციადამსაქმებელთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესკანდიდატთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, დამსაქმებელიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოა, არიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზედადარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურივაკანსიისათვის.

პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსდამსაქმებლისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

გთხოვთ, მხოლოდიმშემთხვევაშიგამოეხმაუროთვაკანსიასდაგამოგვიგზავნოთთქვენიმონაცემები, თუთქვენეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line