თინათინი კიღურაძე 

 რენტგენოლოგი 

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti