ანა ბაბილუა 

რევმატოლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti